Penawdau
9 Nov 09 DEIS CYFLE
*
4 Sep 09
*
3 Apr 09 Cannoedd o ddigwyddiadau mewn 35 gwlad yn cofnodi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth y Cenhedloedd Unedig ar Ebrill 2, 2009
*
2 Apr 09 Ugain elusen ym Mhrydain yn cofnodi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
*
1 Apr 09 Ysgol uwchradd Fariwater i gyflwyno gwers arbennig i gofnodi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
*
1 Apr 09 Goruwch-Fam arbennig yn cynnal bore coffi i gofnodi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
*
31 Mar 09 Coleg Beechwodd yn cofnodi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
*
31 Mar 09 Martello House yn cynnal digwyddiad tridiau o hyd i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth
*
31 Mar 09 Myfyrwyr yn ysgol uwchradd y Frenhines Elisabeth yn cefnogi Dydd Byd-Eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
*
30 Mar 09 UK Autism Foundation yn galw ar arweinwyr y G20 i weithredu ar dlodi ac ar awtistiaeth
*
20 Mar 09 Ysgol yn Mhorthcawl i gynnal gwasanaethau bore arbennig i gofnodi Dydd Byd-eang Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth ar Ebrill 2
*
20 Mar 09 Ffilm wobrwyog Ben-X i’w sgrinio ar Ebrill 26
*
17 Mar 09 Ysgol Bryn Celynnog yn cynllunio ‘Neidio-thon’ ar Ebrill 2, 2009
*
11 Mar 09 Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC)
*
11 Mar 09 Mae Wendy Lawson yn dod i Gymru ar Ebrill 20, 2009
*
5 Mar 09 Cinio yn dathlu enwebiad gwobr i Hugh Morgan
*
2 Mar 09 Addysg rhyw a pherthnasau, ac unigolion gydag ASA – arolwg
*
9 Feb 09 Cynorthwywch lunio gwasanaethau ar gyfer oedolion gydag ASA
*
6 Feb 09 Dangoswch eich Cefnogaeth dros Awtistiaeth!
*
21 Jan 09 Autism Cymru yn cyhoeddi Rhaglen Hyfforddi Newydd
*
19 Jan 09 Y Dywysoges Anne yn agor canolfan newyddion ym Mryste ar gyfer plant gydag awtistiaeth a pharlys ymenyddol
*
9 Jan 09 Hugh Morgan Prif Weithredwr Autism Cymru wedi ei enwebu i gael un o Wobrau Arwain Cymru 2009
*
7 Jan 09 Rhybudd ynghylch prawf posibl i ddatgelu awtistiaeth cyn-geni yn y dyfodol
*
16 Jul 08 Rhieni yn eu dagrau wrth i ganolfan awtistiaeth gau yn Sir Ddinbych
*
7 Jul 08 Therapydd Cerdd yn rhedeg hanner marathon dros Autism Cymru
*
7 Jul 08 Autism Cymru’n gwahodd dau brif arbenigwr ar awtistiaeth i Gymru
*
5 Jul 08 Carcharu tad am geisio lladd ei fab awtistaidd
*
25 Jun 08 Atal staff ysbyty wedi i droseddwr rhyw gyda syndrom Asperger ddianc
*
27 May 08 Telynores nodedig yn enwebu Autism Cymru i elwa o Ddigwyddiad Elusen Enwogion Caregos
*
20 May 08 Mam yn darganfod bod syndrom Asperger arni yn dilyn ei merch yn cael diagnosis o’r cyflwr
*
13 May 08 Astudiaeth newydd bwysig Brydeinig i archwilio babanod sydd â brodyr a chwiorydd hŷn awtistaidd
*
29 Aug 07 CYNHADLEDD GYMREIG GYNTAF AR YMCHWIL AWTISTIAETH
*
2 Aug 07 LANSIO CYNLLUN HYFFORDDI AR ANHWYLDERAU SBECTRWM AWTISTIAETH
*
20 Mar 07 Dadl ar awtistiaeth yn Senedd Prydain
*
7 Mar 07 Astudiaeth Gymreig arloesol:gall genynnau ‘cloc biolegol’ gwallus achosi awtistiaeth
*
7 Mar 07 Bachgen awtistaidd 8-mlwydd oed yn cael ei ymosod arno gan gi
*
7 Mar 07 Ymchwilwyr Prifysgol Coventry yn dylunio ardal newydd ar gyfer disgyblion awtistaidd i’w ddefnyddio mewn ysgolion prif-ffrwd
*
1 Mar 07 Ysgol breswyl gyntaf 52-wythnos ar gyfer plant awtistaidd yn agor yng Nghymru
*
23 Feb 07 Mwy na thraean o blant Prydain sy’n cael gorchmynion gwrth-gymdeithasol “ag anhwylderau ymenyddol megis awtistiaeth”
*
20 Feb 07 CYNLLUN GWEITHRDEDOL STRATEGOL ASA LLYWODRAETH Y CYNULLIAD CENEDLAETHOL AR GYFER CYMRU – RHOWCH EICH BARN!
*
8 Feb 07 Sybil Elgar, arloeswraig mewn addysg awtistiaeth, yn marw yn 92 oed
*
4 Feb 07 ‘Theori opera sebon’ i awtistiaeth?
*
3 Feb 07 Dr Andrew Wakefield: ‘Gellir trin llawer o blant awtistaidd drwy ddeiet neu gyffuriau gwrthlidiol confensiynol’
*
1 Feb 07 Cyn-ddeintydd gyda syndrom Asperger yn cael ei daflu allan o’r proffesiwn
*
31 Jan 07 DAU LANSIAD HANESYDDOL YNG NGHAERDYDD O BARTNERIAETH AWTISTIAETH Y GWLEDYDD CELTAIDD AC YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN GWEITHREDOL STRATEGOL LLYWODRAETH Y CYNULLIAD AR AWTISTIAETH I GYMRU
*
18 Jan 07 Cytundeb hanesyddol i’w lansio yng Nghaerdydd rhwng elusennau blaenllaw awtistiaeth yn Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ar Ionawr 30
*
11 Jan 07 ‘Dylai plant anabl gael yr hawl i adfocad i siarad ar eu rhan,’ medd Cymdeithas y Plant Prydain
*
10 Jan 07 DVD newydd yn helpu plant gydag awtistiaeth i adnabod emosiynau
*
6 Jan 07 Mae Dr Andrew Wakefield wedi gollwng yr achos enllib yn erbyn y sianel deledu Channel 4 ynghylch rhaglen ddogfen ar MMR
*
4 Jan 07 Bachgen awtistaidd gydag obsesiwn blwch postio yn dathlu anrheg arbennig
*
4 Jan 07 Bachgen awtistaidd gydag obsesiwn blwch postio yn dathlu anrheg arbennig
*
17 Dec 06 Bachgen pum-mlwydd oed yn sleifio allan o’i gartef a mynd ar dręn
*
16 Dec 06 Arddangosfa newydd yn archwilio gwaith gan arlunwyr gyda syndrom Asperger
*
16 Dec 06 Ci bach yn helpu bachgen awtisaidd i siarad
*
15 Dec 06 Bachgen gyda syndrom Asperger wedi’i slapio ar ei wyneb gan gonsuriwr
*
14 Dec 06 Autism Cymru’n croesawu dosraniad Llywodraeth Cynulliad Cymru o Ł1.7 miliwn yn ychwanegol i blant gydag awtistiaeth ac anghenion addysgol arbennig
*
14 Dec 06 Canmol Autism Cymru yn Senedd Prydain
*
14 Dec 06 Canllaw awtistiaeth arloesol wedi’i gyflwyno yn Seland Newydd
*
24 Nov 06 Heddlu’n ymchwilio i ymosodiad ar fachgen gyda syndrom Asperger, tra roedd ei gyd-ddisgyblion yn ei ffilmio ar eu ffonau symudol
*
18 Nov 06 Plant gydag anableddau – yn cynnwys awtistiaeth – ‘yn brwydro i ddiogelu eu hunain rhag fwlian’
*
16 Nov 06 Jim Sinclair yn darparu mewnwelediad gwerthfawr yn seminar Autism Cymru
*
8 Jul 05 Rocio yng Nghymru er budd Awtisiaeth Cymru
*
23 Jun 05 ‘Dim digon o bobl gydag anableddau dysgu yn gwiethio yn y cyfryngau’
*
17 Jun 05 Talaith yr Iwerddon yn wynebu mwy na 120 o heriau cyfreithiol gan deuluoedd plant awtistaidd
*
7 Jun 05 Rhaglen ddogfen gan y BBC yn honni bod ymchwil newydd ym Mhrydain wedi gwrthddweud bod unrhyw gysylltiad rhwng y brechlyn MMR ac awtistiaeth
*
2 Jun 05 Plant o Brydain gydag awtistiaeth yn cael eu ‘targedu gan orchmynion ymddwyn anghymdeithasol y llywodraeth’
*
12 May 05 Rita Jordan: Angen mwy o arian ar gyfer gwasanaeth cefnogaeth syndrom Asperger
*
27 Apr 05 LANSIO LLYFRYN AWTISTIAETH DWYIEITHOG MEWN CYNHADLEDD SYNDROM ASPERGER FAWR
*
24 Apr 05 Nifer plant ysgol Yr Alban sy’n dioddef o awtistiaeth yn cyrraedd 3,000 am y tro cyntaf
*
13 Apr 05 Dwy pwysau ar Weinidog Iechyd Yr Alban i archwilio y cyfyngu ar gewinau i fachgen ysgol awtistaidd
*
7 Apr 05 Mam bachgen awtistaidd yn mynd â’i brwydr yn erbyn cau ysgolion arbennig yn ôl i Brif Weinidog Prydain
*
29 Mar 05 ‘Gorfodwyd ein mab i ddysgu Ffrangeg, er nad yw’n gallu siarad Saesneg yn iawn’
*
28 Mar 05 Swyddogion iechyd Cymreig yn rhybuddio bydd epidemig o glwy’r pennau yn Abertawe
*
24 Mar 05 Gwasanethau Iechyd Meddwl yng ngogledd Cymru dan y lach
*
22 Mar 05 Breuddwyd Gymreig yn cael ei gwireddu gydag ystafell synhwyro
*
19 Mar 05 Prifysgol Manceinion i roi ar brawf therapi cyfathrebu i awtistiaeth
*
18 Mar 05 Dywedir wrth gynhadledd Awtistiaeth Cymru y dylai rhieni ddweud wrth ysgolion sut i addysgu plant gyda syndrom Asperger
*
17 Feb 05 GWEINIDOG CYMREIG YN CROESAWU’R GYNHADLEDD FWYAF, RHAD AC AM DDIM, AR-LEIN, YN Y BYD
*
9 Dec 04 Calendr Awtistiaeth Cymru’n cyrraedd rhannau na ellir eu cyrraedd gan galendr arall
*
10 Oct 04 SEMINAR ARLEIN AWARES YN LLWYDDIANT YSGUBOL
*
21 Jul 04 RHAGLEN CYMRU GYFAN AWTISTIAETH CYMRU AR ADDYSG A HYFFORDDIANT 2004-5
*
25 May 04 CYNHADLEDD LWYDDIANNUS AWTISTIAETH CYMRU YNG NGHAERDYDD – ADRODDIAD LLAWN YMA NAWR
*
2 May 04 Rhieni plant ag anghenion arbennig, gwnewch yn siwr o’ch hawliau
*
30 Oct 03 Awtistiaeth Cymru yn ‘llwyddiant rhyfeddol’
*
14 May 03 ‘GWAITH ARLOESOL’ AWTISTIAETH CYMRU A SAFLE AWARES YN CAEL EU CYDNABOD GAN SENEDD SAN STEFFAN
*
3 Dec 02 Awtistiaeth Cymru’n lansio gwefan sy’n torri tir newydd a Gweinidog Iechyd Cymru’n cyhoeddi strategaeth awtistiaeth arloesol
*
 Cymuned 
  Llyfrgell 
  Ynghylch awtistiaeth 
  Dulliau helpu 
  Ystafell Seminar 
 Proffesiynol 
  FAQ's 
  Canllaw a chyngor 
  Cofrestru » 
  Newyddion » 

  Wales’ 2nd International 
 Autism Conference » 

  8th - 10th May 2006, 
 City Hall, Cardiff. » 
To add / update details, or contact us please click the logo above